Historie knihovny

První knihovna v poválečné historii Višňové začala půjčovat knihy svým čtenářům v roce 1951. Od té doby se již několikrát stěhovala, ale svou činnost nikdy nepřerušila. Od roku 1991 ji najdete v upravených prostorách bývalé mateřské školy. Po zrušení kina je knihovna posledním kulturním zařízením v obci a obecní úřad jako její zřizovatel se snaží o její rozvoj.

Přesná evidence knihovního fondu se datuje od roku 1964. V současné době má knihovna přes 4 300 svazků a 90 čtenářů.

V knihovně je veřejný internet, knihovna je vybavena dvěma počítači s připojením na internet. Využití internetového připojení je po předchozí domluvě s knihovnicí možné i mimo provozní dobu knihovny.

Na rok 2013 obec předkládá žádost o poskytnutí dotace do programu VISK 3 za účelem zahájení automatizace knihovny. Nejdřív čeká knihovnici mnoho práce s vložením všech knih do počítače, ale po zvládnutí tohoto úkolu dojde ke zkvalitnění služeb čtenářům a půjčování bude zajištěno prostřednictvím čárového kódu automatizovaným knihovním systémem Clavius. Čtenáři budou mít rovněž zpřístupněn on-line katalog s kompletním knihovním fondem.

Knihovna je vybavena pěkným nábytkem, a tak čtenáři neodcházejí s vypůjčenými knihami hned domů, ale pohodlí knihovny využívají i k vzájemnému setkávání. Knihovna nabízí 15 studijních míst.

Základní škola ve Višňové nemá z prostorových důvodů svou vlastní knihovnu, proto žáci využívají nabídku místní knihovny.

Knihovna připravuje tematické besedy pro jednotlivé ročníky základní školy, mezi návštěvníky patří také školní družina. Pravidelně se zde nocuje při celostátní akci Noc s Andersenem, jsou připravovány výstavky, tvořivé dílny a další akce.